Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint
 • a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és
 • az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Továbbá a személyes adatok védelméhez való jog Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (2) bek) szerint alkotmányos alapjog, melynek alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot csak a Szabályzatban meghatározott célra és módon használhatja fel, a jelen Szabályzatban rögzített eljárásrendtől eltérő módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására, köteles az adathozzáférés- és felhasználás minden formáját megtagadni.

A Szabályzat célja, hogy az abban rögzítetteknek megfelelő gyakorlat alkalmazásával és az adatkezelés alapelveinek betartásával az Adatkezelő biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg.

A jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett tájékoztatást kap.

A webáruház  a weboldalon (www.csapjoda.hu) vállalkozás:  Arnócz Lívia E.V. székhely: 4030, Debrecen, Basahalom utca 52. feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

 

Általános rendelkezések

 1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Arnócz Lívia E.V. (a továbbiakban: “Kezelő”);
 2. Székhely: 4030, Debrecen, Basahalom utca 52.
 3. Nyilvántartási szám: 56635461
 4. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: info@csapjoda.hu,
 5. Telefonszám: +3650/122-6075;
 6.  A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

 

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli az Adatkezelő, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény elrendeli. Személyes adatokat abban az esetben kezel az Adatkezelő, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak az Adatkezelő részére történő továbbításához. Az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – a jogszabályi előírások kivételével, nem jogosult. A személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Az Érintett a személyes adatok Adatkezelő részére történő átadásával, megküldésével, megadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre jogosult. A személyes adatok átadásának minősül különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelő honlapján történő bejelentkezés / regisztráció / rendelés során az Érintett által adatainak megadása.

 

Az adatfeldolgozás célja

Személyes adat kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a feladatai ellátásához / tevékenysége gyakorlásához szükséges mértékben, jogainak gyakorlása vagy kötelezettségeinek teljesítése miatt kerül sor. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogszerű, amennyiben az alábbiakban felsorolt célok közül legalább egy, vagy több együttesen indokolja az adatkezelést.

Adatkezelés célja:

– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő személyes adatkezeléséhez; az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

– olyan szerződés / megállapodás teljesítése, amelyben az Adatkezelővel a személyes adatokat szolgáltató érintett fél is érintett, vagy

– az Adatkezelővel történő szerződéskötést / Adatkezelő részére adott megbízást megelőzően az érintett fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges célra irányuló adatkezelés, vagy

– az érintett hozzájárulása esetén a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatkezelő a személyes adatokat,

– az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, mely esetben adott jogszabályban előírt adatkezelés esetén kizárólag az adatkezelésre felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés.

Ezen adatkezelési cél vonatkozásában az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:

– ügyvédi tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők esetében – 2017. évi LIII. tv. – a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló fejezete (7.§ – 11.§) alapján ügyfél átvilágítás céljából.

– a 2007. évi CXXVII. tv. – az általános forgalmi adóról szóló törvény számlaadási kötelezettségről, illetve a számla adattartalmáról szóló rendelkezéseinek (158/A.§ – 178.§) teljesítése céljából történő személyes adatkezelés.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az alábbi jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Tájékoztatáskérés

Az Érintett tájékoztatást kérhet általa átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a panaszbenyújtás jogáról, arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, valamint, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről továbbá – személyes adatai továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az Adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően legfeljebb 25 napon belül értesíti az Érintettet.

Törlés

A kezelt adatot törölni kell, ha:

a) az adat kezelése jogellenes;

b) az érintett azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri;

c) az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Érintett – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – jogosult személyes adatai törlését kérni Az Adatkezelő a törlés megtörténtéről értesíti, vagy a törlésre vonatkozó kérelem elutasításáról indokolással tájékoztatja az Érintettet. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, valamint ha a személyes adatok hiányában az Adatkezelő az adatkezelés célját, illetve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatást nem lenne képes teljesíteni.

Tiltakozás

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, vagy ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését az Érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Érintett az Adatkezelő honlapján megtalálható elérhetőségek valamelyikén, vagy közvetlenül az Adatkezelőtől nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Adatkezelőhöz történő visszajuttatásával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatnak az Adatkezelő által történő átvételét követően az adatkezelést haladéktalanul megszünteti és az Érintett adatait a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs. Az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetéséről és az adatok törléséről, vagy annak akadályáról az Érintettet, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Érintett tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama az Érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve a szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények, valamint az Adatkezelőt megillető jogosultságok elévülési ideje. Illetve szolgáltatás igénybevételének hiányban létrejött webes, az érintett általi regisztráció alapján történő adatkezelés határideje a regisztráló érintett regisztrációjának törlése.

 

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Szállító társaság;

 

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

 

A személyes adatok védelme

A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi.

A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

 AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Az Érintett a saját rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Érintettet terheli minden felelősség.

JOGORVOSLATRÓL TÁJÉKOZTATÁS

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Info. tv. alapján az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. tv-ben meghatározott esetekben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap: https://www.naih.hu

Telefon: 06-1/391-1400

Telefax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon (www.csapjoda.hu) Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek : Debrecen, 2022. 03. 11.